آيين نامه آموزشي دوره هاي كارداني و كارشناسي

مصوب جلسه 339 شوراي عالي برنامه ريزي

ارديبهشت 1376


                     تعاريف                                        

فصل اول- شرايط ورود ونامنويسي                           

 

فصل هفتم - مرخصي تحصيلي و انصراف از تحصيل
 ماده 1  ماده33  
 ماده 2  ماده34
 ماده 3 ماده35
 ماده 4  ماده36                           ماده37 
فصل دوم - نظام آموزشي      فصل هشتم-انتقال
  ماده 5 ماده 38   ماده43 ماده48
 ماده 6    ماده39     ماده44  
 ماده 7  ماده40 ماده45
 ماده 8 ماده41   ماده46
ماده 9 ماده42  ماده47
   فصل سوم - واحدهاي درسي و طول مدت تحصيل   فصل نهم - دانشجوي مهمان   
 ماده 10   ماده49 ماده53
ماده 11  ماده50   ماده54  
 ماده 12         ماده51 
 ماده 13   ماده52
فصل چهارم - حضور و غياب  

 فصل دهم - تغيير رشته

ماده14  ماده55   ماده58 ماده61
 ماده 15     ماده56    ماده59  ماده62
ماده 16  ماده57   ماده60  
 فصل پنجم - حذف و اضافه   فصل يازدهم - پذيرش واحدهاي درسي
ماده17       ماده18 ماده19 ماده63
فصل ششم - ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو  فصل دوازدهم - فراغت از تحصيل
ماده 20    ماده24   ماده 28 ماده64
ماده 21   ماده25   ماده29 ماده65
ماده22 ماده26 ماده30 ماده66
ماده23   ماده27  

ماده31    

 

    ماده32

 

                   10و11و12و13و14و15و16و 17و18و19و20و21و22و23و24و25و26و27و28و29و30و31و32و33و34و35

صفحه اصلي   فهرست مطالب


        معاونت نظارت و سنجش